پشتیبانی

افتتاحیه شرکت صنعتی چدن کاوه بدر در نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

حضور شرکت صنعتی چدن کاوه بدر در نمایشگاه تهران
افتتاحیه شرکت صنعتی چدن کاوه بدر در نمایشگاه بین المللی صنعت آب و تاسیسات آب و فاضلاب ایران

آغاز به کارخط تولید انبوه دریچه های آبگیر کوپلیمری در شرکت چدن کاوه بدر

آغاز به کارخط تولید انبوه دریچه های آبگیر کوپلیمری در شرکت چدن کاوه بدر
مشخصات دریچه های آبگیرتولیدی شرکت چدن کاوه ی بدر
کاربرد:آبگیر به منظور انتقال رواناب سطحی مازاد بر ظرفیت آبرو به مجرای زیر سطحی استفاده می شود که از یک دریچه مشبک ویک قاب تشکیل شده است ودر کناره ی سواره رو (درامتدادآبرو) اجرا میگردد.فاصله ی دهانه های آبگیر بستگی به عرض خیابان و شیب طولی و عرضی و میزان رواناب سطحی معابر دارد.

آغاز به کارخط تولید انبوه دریچه های آبگیر کوپلیمری در شرکت چدن کاوه بدر