پشتیبانی

تأییدیه و نصب دریچه های منهول فاضلاب در استان گیلان

تأییدیه و نصب دریچه های منهول فاضلاب در استان گیلان

.....................................................................................................................................................................................
دریچه های کوپلیمری محصول شرکت چدن کاوه بدر نصب شده در آدرس: استان گیلان - رشت - بلوار افتخاری- خیابان امام حسین
تأییدیه و نصب دریچه های منهول فاضلاب در استان گیلان

تأییدیه و نصب دریچه های منهول فاضلاب در استان گیلان

.....................................................................................................................................................................................

دریچه های کوپلیمری محصول شرکت چدن کاوه بدر نصب شده در آدرس: استان گیلان - شهرستان آستانه

تأییدیه و نصب دریچه های منهول فاضلاب در استان گیلان

تأییدیه و نصب دریچه های منهول فاضلاب در استان گیلان

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
دریچه کوپلیمری محصول شرکت چدن کاوه بدر نصب شده در آدرس: استان گیلان - شهرستان بندر انزلی

شایان توجه است این دریچه هادرخیابان پاسداران- خیابان جهانگردی بندرانزلی که محل تردد خودروهای سنگین می باشد،نصب شده است و تاکنون هیچ گزارش شکستگی ویا یا استهلاک دریچه گزارش نشده است.

تأییدیه و نصب دریچه های منهول فاضلاب در استان گیلان